TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Ir abajo

TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por daqus el Miér Mar 17, 2010 12:16 am

TEMA 5 ``a época do imperialismo e o colonialismo´´ ( 1870 - 1914 )

1) A 2ªrevolucion industrial
- que é, cando e onde
-cambios técnicos no traballo
-sectores industriais
-transporte e comunicacions
- gran capitalismo
2)imperialismo colonial
- que é, causas e consecuencias
3)paz armada
- que é
-sistema de alianzas
4)cambios demograficos e sociais
- movemento obreiro

1)
-É un proceso de industrialización no que cada vez aparecen novos avances, desenvoovese de 1870-1914 e extendeuse por Europa occidental, EEUU e Xapón

- cambios técnicos
A aparición do petróleo unido ao motor de explosión e a electrcidade unida a alternadores e acumuladores

Cártel: empresas do mesmo sector e que fabrican o mesmo que se reúnen para decidir como producir e o prezo de venda de ese producto.
Trust: trátese de empresas do mesmo sector que renuncian a súa indepencia e fusiónanse baixo unha única dirección.
Holding: sociedade financiera que merca accións de empresas de distintos sectores co obxectivo de controlalas.

2) Imperialismo colonial(1870-1914)
O imperialismo coloniaal é un proceso paralelo a 2ª revolución industrial.
Entendemos por imperialismo o proceso polo cal os países desenvueltos conquistan e e explotan territorios menos desenvueltos. Ao pais conquistador se lle coñece como metrópolep e o territorio conquistado será a sua colonia.

As cousas que provocan este proceso son :
- ECONÓMICAS: a 2ª revolución industrial obriga a atopar materias primas e fontes de enerxia baratas e en enormes cantidades, por iso os paises europeos se lanzaran a conquistar colonias. Ademais as colonias son enormes mercados onde vender os productos elaborados nas metrópolis.
- DEMOGRÁFICAS: As colonias son o destino da población dos países ricos que buscan traballo e mellorar as suas condicións de vida.
- POLÍTICO- ADMINISTRATIVAS: os países ricos ven na conquista de colonias un modo de incrementar o seu poder, é dicir, a máis colonias, mais poder. O control de certos territorios permite controlar as rutas comerciais e tamén ofrece vantaxes en caso de guerra.
- IDEOLÓXICAS: Os europeos conquistaran territorios en Asia e sobretodo en Africa cun certo interés científico e tamén motivados por un intento de difundir a relixión cristiana por ditos territorios.
Dentro das causas ideológicas hay que mencionar a idea que tiñan os europeos de que a raza branca e a civilización occidental era superior a dos pobos conquistados e tiñan a obligación moral de civilizálos.
*Imperios e colonias
Os países conquistados foron:
- países de Europa Occidental, Xapón e EEUU; cada un exenderá o seu dominio por diferentes zonas,
- Europa Occidental: Os países europeos extendiéronse sobretodo por Africa pero o problema foi que os intereses de uns e outros empezaron a chocar asi que, para poñer orde no reparto africano organizose a conferencia de Berlin (1885 ) organizada por Bismark. Nela establecéuse normas como, a libre navegación dos ríos con que conquistar un territorio na costa daba dereito a controlar un territorio cara ao interior.
- Xapón : desde mediados do s XX vive o seu desenvolvemento económico pero carece de recursos polo que para atrápalos conquistra Corea e o norte de China.
-EEUU: non leva a cabo conquistas de territorios pero si extende o seu dominio económico por Sudamérica xa que o desenvolvemento económico dos países sudamericanos depende dos dólares de Norteamérica

- Tipos de colonias
Os países conquistadores chegaron a territorios moi diversos e esto deu lugar a distintos tipos de colonias.
- Protectorados: trátase de territorios que contan coa sua propia organización política, económica e social . O pais conquistador respectará o goberno destes lugares, pero contolará a sua economía.
- Colonias :
-Colonias de poboamento: son aquelas que ofrecen unhas boas codicións de vida para que os colonos europeos se vaian a vivir a elas de forma definitiva.
- Colonias de explotación: As condicións de vida son complicadas e por iso só se trasladan a elas as persoas imprescindibles para explotar os seus recursos.
-Consecuencias::
* metrópolis : Foron sobretodo consecuencias económicas : a explotación das colonias enriqueceu as metrópolis .
* colonias :
- Demográficas : As melloras higiénicas e sanitarias reducen a mortalidade pero a explotación da población como man de obra provocou en cambio o aumento da mortalidade.
- Culturais : Perdéronse lenguas, costumes dos territorios conquistados aínda que t tamen é certo que recibiron a través da ensinaza os principios da civilización occidental.
- Polítcas - económicas : non se poden valorar positivamente xa que os territorios perdían a súa independencia política ao quedar sometidos aaos intereses da metrópoli e económicamente todo na colonia se organiza en función dos intereses dos conquistadores, (infraestructuras, materias primas, transportes … )
- PAZ ARMADA : (1870- 1914 )
As tensións económicas e coloniais van en aumento. Os países compiten polas materias primas, fontes de enerxía, polas colonias e medra a idea de que só unha guerra demostrará que pais ou países son os máis poderosos e quen conseguirá con máis recursos e colonias.

Para prepararse para esa guerra os paises foron:
2 cousas : - Desenvolveran ao seu exército e o armamento
- Formaránse alianzas que actuarían en caso de guerra, 2:
- Triple alianza : Alemania, Imperio Austro- Húngaro e Italia
- Triple entente: GB , Francia, Rusia

CONSECUENCIAS
- Perdas humanas e económicas:
Ao prolongarse a guerra de 1914 a 1918 o nº de mortos foi moi elevado, aproximadamente 10.000.000. Dos cales case todos,soldados.

Ademais dos mortos a guerra provoca un elevado nº de feridos, nalguees casos incapaces de valerse por si mismos polo que os distintos gobernos teñen que destinar gran cantidade a mantelos. Tamén houbo que destinar axudas as viuvas e orfos.

Outra consecuencia económica é que os governos deben abordar a reconstrucción de todo aquello que a guerra destruira.

Os países Europeos carecen de cartos e por iso peden préstamos aaos EEUU

14 puntos de wilson
O presidente norteamericano propón varias medidas para organizar o mundo trala guerra e sobretodo evitar que a venganza condicionase a paz. Algúns deses puntos foron:
-A diplomacia ten que ser pública
- Libre navegación polos mares
- Reducir o armamento
- Os pobos que queiran poden acadar a súa independencia ( Balcáns )
- Creación da Sociedade de Nacións
Paz de Paris(1919)
En realidade trátase de 4 tratados firmados con cada un dos vencidos, e nos que os temores de Wilson fixéronse realidade por que sobretodo Francia, foron utilizados para vingarse dos vencidos e en especial con Alemaña.:
a) Aspectos xerais : desaparecen os I.Turco e o I.Austro-Húngaro a que se dividen e aparecen novos países como Polonia, Checoslovaquia ou Yugoslavia.
b) Tratado de Versalles(Alemania)
-Alemaña é declarada única culpable da guerra.
- É obligada a pagar compesacións económicas aaos vencedores
- GB e Francia repártense as colonias de Alemaña
- Alemaña debe devolver Alsacia e Lorena a Francia
- Debe reducir ó exército
- Unha parte de Prusia, Prusia Oriental, queda dentro de Polonia separada do resto de Alemaña.

2)Revolución Rusa(1917)
-Situación previa:
A principiios do s XX Rusia vivía nunha situación de atraso:
- Atraso político: O sistema de goberno era unha monarquía absoluta de dereito divino.
Encabezada polo Tsar.
- Atraso económico: A principal actividade económica era a agricultura controlada por uns poucos propietarios ricos, que eran grazas as vendas dos campesiños pobres. Ademáis a industria era escasa e xera pouco capital..
Esta situación provocará unha oposición:
- Os burgueses son partidarios de crear un goberno constitucional.
- Xorde outro grupo de oposición que considera que para cambiar a situación de Rusia é
necesaria unha revlución (son os chamados BOLCHEVIQUES)

A participación de Rusia trala guerra mundial agrava a situación de crise e as protestas xeneralízanse no pais; sucédense as folgas e as manifestacións e ante esa presión do Tsar crea un parlamento ou Duma controlado pola burguesía. Sin embargo as protestas non rematan xa que ese goberno non retira a Rusia da guerra nin realiza o reparto de tierra que os campesiños piden. Será nesta situación cando Lenin levara a cabo a revolución.

LENIN
Unha vez que a revolución triunfa e os bolcheviques acadan o poder, Lenin é elegido presidente de Rusia e o primero que fai é poñer en marcha os catro decretos:
- Reparte terras entre os campesiños.
- Dalle a los obreros o control das industrias
- A los pobos que queran danlle a posibilidade de independizarse de Rusia
- Rusia retírase da guerra.
Os cambios introducidos por Lenin provocaron a reacción dos que estaban en contra da regra, de feito estoupou unha guerra civil. Os revolucionarios conseguiron vencer pero a situación de Rusia era moi complicada por que despois de tantas guerras, económicamente o pais estaaba esgotado. A solución foi a N.E.P., unha nova política económica pola que o Estado controla os medios de producción e vendela e asi obter beneficios. Esta política funciomou e a situación de Rusia comezón a mellorar.

Hai que mencionar no goberno de Lenin a creación da U.R.S.S. trátase da Unión de Rusa con aqueles territorios que xa pertencían a Rusia, que van adoptar un sistema político-económico similar ao ruso. Lenin será o presidente de todos os territorios e despois en cada un haberá un presidente e institucións propias. O nome deste país será URSS ( Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ) >“soviets”(sindicatos que protagonizaron a revolución )
STALIN
A morte de Lenin foi necesario elixir un sucesor, os candidatos eran :
- Trosky: Estivera con Lenin incluso antea da revolución, de feito dirixiu o exército revolucionario durante a guerra civil pero tivera enfrontamentos con Lenin xa que as veces discutían sobre o que facer.
- Stalin: Era membro do partido comunista, sempre estivo preto de Lenin e presentose como o seu continuador. Esto foi o que fixo que o partido se decidise por el, sen embargo, unha vez no poder sorprenderan as suas actuacións:
- Económia: Elimina a NEP e establece a planificación económica, elabóranse plans
Quinquenais ( cinco anos ) que fan incapé en :
- extracción de recursos
- industrialización
- ferrocarril
- agricultura (terras do Estado )
- Política: Só se permite a existencia do partido comunista, perséguese e elíminase a
Oposición e os dereitos dos cidadadáns veránse moi limitado.


3)Crise do ano 1929
- Os felices anos 20- causas da crise:
Ao rematar a guerra os homes regresan a los fogares e se recupera a normalidade. Tra - lo conflicto hai moito traballo, bos salarios e iso permite conseguir un bo nivel d vida. Ademais os traballos de reconstruccion de Europa e a reactivación da economía benefician a los productores: agricultores, comerciantes, industriais… pero para todo isto Europa necesitan cartos e por iso houbo que per correr a los prestamos norteamericános.
Ademais mentras Europa non se reconstrúe tamèn son EEUU os que os abastecen de todo tipo de productos.

En EEUU os productores deben duplicar a producción, para o seu pais e para Europa. Mentres aumentan as renndas, aumentan os beneficios, os bancos non reciven a devolución dos préstamos, o cal é xa un síntoma de crise.

Outro aspecto dos anos 20 é o aumento dos investimentos en bolsa xa que era un negocio moi rendible: como os beneficios das empresas aumentaban sen parar, tamén aumenta por que todos queren accións.

Esta tendencia fréouse en Outubre de 1929: Producíuse unha venda masiva de accións o que fixo descender o seu valor, tanto que chegaron a non valer nada, dixando na ruina a los que investiran en accións os seus cartos.

Ante esta situación a xente acode a los bancos para retirar os seus aforos pero os bancos estan sen fondos por que non se lles devolve os préstamos..
CONSECUENCIAS DA CRISE :
Ao quedar sen cartos os bancos , tanto a industria como a agricultura quedan paralizadas. Os agricultores perden as suas terras e as fábricas teñen que pechar, de modo que aumenta o paro. Esto supón un novo probema: a miseria generalizase, por que non habia ningún tipo de axuda económica para os parados.

Cando os EEUU reclamen a Europa a devolución dos créditos en Europa faltará capital e polo tanto entrará en crise. Xorden entón as persoas que culpan a democracia e ao capitalismo da crise e provocan un novo modelo político e económico, será o fascismo.
avatar
daqus
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 456
Fecha de inscripción : 11/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por Paridiplex el Miér Mar 17, 2010 12:22 am

mi ma chaval!!!...que currada!!!...voy a poner en habilitados el boton de gracias ...mejor te lo pongo en el only staff!!!...nos vemos ahi!!
avatar
Paridiplex
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 574
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Localización : casa

Ver perfil de usuario http://amordediosvigo.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por allen el Miér Mar 17, 2010 7:16 pm

su madre que currada como te quemas tanto esto tio
avatar
allen
ALUMNO DE NOTABES
ALUMNO DE NOTABES

Mensajes : 103
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por Paridiplex el Miér Mar 17, 2010 7:21 pm

Pues porque el si que sabe postear...no como tu!!!.....que de momento aportaste mu poco a este foro!!...asi que ya estas posteando de verdad

Firma____________Firma
Lema: La sabiduría me persigue..pero yo soy más rápido


Holaaa! Very Happy
avatar
Paridiplex
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 574
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Localización : casa

Ver perfil de usuario http://amordediosvigo.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por allen el Mar Mar 23, 2010 9:09 pm

valee..... pero yo no tengo tanto tiempo como pa escribir todo eso.
avatar
allen
ALUMNO DE NOTABES
ALUMNO DE NOTABES

Mensajes : 103
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por daqus el Mar Mar 23, 2010 10:22 pm

VALE VALE pero no mas comentarios chorras, tipo" jaja " o asi , para eso esta el only!
avatar
daqus
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 456
Fecha de inscripción : 11/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por allen el Mar Mar 23, 2010 10:40 pm

un reto a que no lo vuelves a hacer con el 2ª examen
avatar
allen
ALUMNO DE NOTABES
ALUMNO DE NOTABES

Mensajes : 103
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por daqus el Mar Mar 23, 2010 10:42 pm

allen pretendo hacer todos los temas, minimo 3 para esta semana santa asi que...
avatar
daqus
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 456
Fecha de inscripción : 11/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por allen el Mar Mar 23, 2010 10:45 pm

bien beremos...
avatar
allen
ALUMNO DE NOTABES
ALUMNO DE NOTABES

Mensajes : 103
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: TEMA 7 `` a 1ª guerra mundial e o período de entreguerras´´

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.